Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St

Senaste jobben hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Alla jobb från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden »

Välkommen till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Om Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Myndighetens nämnd har till uppgift att med inspektioner och andra undersökningar utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet samt över polisens behandling av personuppgifter.

 

Nämnden ska även på begäran av enskild kontrollera om han eller hon har utsatts för hemliga tvångsmedel eller har varit föremål för polisens personuppgiftsbehandling och om tvångsmedelsanvändningen och därmed sammanhängande verksamhet eller personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet med lag eller annan författning.

 


 

Inom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden finns en särskild delegation, Registerkontrolldelegationen, som fattar beslut i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

 


 

En annan delegation inom nämnden, Skyddsregistrerings-delegationen som fattar beslut i ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter för polismän och andra tjänstemän vid Säkerhetspolisen och polismän vid den öppna polisen.


Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens informationsbroschyr

 


Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Postadress: Box 22523, 104 22 Stockholm

Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm

Tel: 08-617 98 00

Fax: 08-617 98 88

E-post: sakint@sakint.se

.

Annonser

; ;