Störst på chefsjobb
  • Jusektidningen
  • Ingenjörsguiden
  • Byggcheferna
  • Karriärjobb
  • Kollega
  • St

Jobbdirekts ”Allmänna villkor och bestämmelser”

1 Omfattning

1.1 Jobbdirekt och undertecknad affärspartner (nedan kallad "Kunden") kommer överens om att uppfylla sina avtalade åtaganden i enlighet med dessa Allmänna bestämmelser. Jobbdirekt Allmänna bestämmelser tillsammans med orderbekräftelsen innefattar den fullständiga övernskommelsen mellan Jobbdirekt och Kunden. Jobbdirekt Allmänna bestämmelser ska gälla framför orderbekräftelsen. Eventuella villkor från Kundens sida, gäller inte såvida Jobbdirekt inte uttryckligen givit sitt skriftliga medgivande därtill. 1.2 Den version av Jobbdirekt Allmänna bestämmelser som gäller vid ingången av avtalet, skall gälla för relationen mellan Jobbdirekt och Kunden. Dessa Allmänna bestämmelser är endast tillämpliga i relation till affärskunder och ej gentemot konsumenter.

2 Ingående av kontrakt

2.1 Jobbdirekt och Kunden träffar ett bidande avtal i samband med beställningen fån Kunden, som normalt sker genom telefonkontakt eller e-post. Uppdraget bekräftas därefter skriftligen av Jobbdirekt med en sk orderbekräftelse. För större uppdrag kan Jobbdirekt i samband med beställningen meddela Kunden att det krävs Kundens skriftliga godkännande av orderbekräftelsen för att ett bindande avtal skall komma till stånd. I dessa fall anges skriftlighetskravet även i orderbekräftelsen, och parterna träffar ett bindande avtal först när Jobbdirekt mottager bekräftelsen från Kunden. Kunden kan välja att skriftligen bekräfta orderbekräftelsen genom e-post.

3 Beskrivning av tjänsten.

3.1 Kontraktet förpliktigar Jobbdirekt att publicera produkterna samt att utföra de i kontraktet överenskomna tjänsterna, visade på www.Jobbdirekt.se ("service element”) i överensstämmelse med dessa Allmänna bestämmelser. Under publiceringsperioden skall tjänsten finnas tillgänglig åtminstone 20 timmar per dygn. Beskrivningen av tjänster i våra Tilläggsvillkor är tillämpliga. 3.2. Kontraktet ger Jobbdirekt rätten att använda Kundens uppgifter för trendanalyser liksom för andra typer av undersökningar. Resultatet av sådana undersökningar kommer dock att publiceras anonymt. 3.3 Konkurrensbegränsande klausuler accepteras inte.

4 Ersättning

Priset för de tjänster som utförts av Jobbdirekt anges i prislistorna publicerade på webbplatsen www.jobbdirekt.se. Prislista som var publicerad på webbplatsen www.jobbdirekt.se när erbjudandet gavs till kunden ska gälla. För Tjänster som inte anges i Jobbdirekts prislista gäller separta överenskommelser i varje enskilt fall mellan Jobbdirekt och kunden.

5 Betalningsvillkor

5.1 Betalning enligt punkten 4, inkluderar alla tillkommande kostnader som vanligtvis uppstår avseende t.ex. e- postmeddelanden, telefonsamtal, fax, dataöverföring, kopiering och porto. Kostnader för ändringar och korrekturläsning som uppstått till följd av att Kunden tillhandahållit felaktiga uppgifter är ej inkluderade. Jobbdirekt kommer att underrätta Kunden för det fall tillkommande kostnader överstiger det genomsnittliga beloppet avseende individuella order. Kunden är skyldig att erlägga betalning till Jobbdirekt för sådana tillkommande kostnader om dessa inte omfattas av prislistan och Kunden samtyckt till dem. 5.2 Om ett Serviceelement innehållande fel publiceras, är den första rättningen av det felaktiga serviceelementet kostnadsfri förutsatt att felet ej orsakats av Kunden. Ytterligare rättningar debiteras enligt den prislista från Jobbdirekt som var gällande vid tidpunkten för beställning av en korrigering av felet. Om Jobbdirekt gör ett misstag vid den första rättningen, skall den första tillkommande rättningen därefter också vara kostnadsfri. 5.3 Kunden debiteras direkt efter den första leveransen av Serviceelement och senast 14 dagar efter kontraktsingången om leverans av Serviceelement inte kunnat ske beroende på Kunden. Fakturabeloppet förfaller, utan avdrag, i normalfallet 10 dagar efter mottagandet av fakturan om inget annat överenskommet. Vid utebliven betalning, eller försenad betalning, kommer ränta med en räntesats om 8% över den Europeiska Centralbankens basränta att debiteras liksom inkassokostnader. I händelse av utebliven betalning, kan Jobbdirekt avbryta vidare uppfyllande av kontraktet tills dess full betalning erlagts. Detta gäller ej om Kunden är berättigad till att hävda retentionsrätt. Om parterna överenskommit om delbetalningar, och delbetalning ej erlagts 30 dagar efter förfallodatum, förfaller hela det kvarvarande beloppet omgående till betalning. 5.4 Samtliga priser är exklusive eventuell vid fakturadatumet lagstadgad moms. 5.5 Om betalning sker från utlandet, kommer checkar på belopp understigande 1.000 Euro endast att accepteras om en administrationsavgift om 25 Euro därutöver erlägges. Betalning genom banköverföring från utlandet accepteras endast om samtliga bankavgifter och kostnader betalas av Kunden.

6 Grunden för samarbetet

6.1 Jobbdirekt arbetar hängivet för att fortlöpande optimera antalet svar på Kundens Annonser och för att förbättra kvaliteten på och kvantiteten av sökbara ansökningar. Detta engagemang innefattar samarbete med flera samarbetspartners inom media såväl online som offline. Kunden ger härmed Jobbdirekt rätten att utan föregående avisering publicera serviceelement i media såväl online som offline, i tryckta media, ljudmedia och bildmedia. Jobbdirekt fäster speciell uppmärksamhet på framtoningen av och kvaliteten hos sina samarbetspartners. 6.2 Kundens rättigheter enligt detta kontrakt kan varken överföras eller överlåtas. Kontrakt kan endast överlåtas på tredje part om Jobbdirekt ger sitt samtycke därtill. 6.3 Sedan kontraktet har ingåtts, samtycker Kunden till att ta emot e-post eller med vanlig post skickade frågeformulär, nyhetsbrev samt annan kommunikation av kommersiell art för att hjälpa Jobbdirekt att förbättra och upprätthålla sin kvalitetsnivå. Sådan kommunikation av kommersiell art skall endast användas i marknadsföringssyfte i samband med Jobbdirekta liknande varor och tjänster. Kunden kan när som helst återkalla sitt samtycke till kommunikationen. Varje kommunikation av kommersiell art skall innehålla information om hur Kunden kan återkalla sitt samtycke. Ett sådant återkallat samtycke kommer omedelbart att träda ikraft. 6.4 Jobbdirekt förbehåller sig rätten att ej utföra beställningar gjorda av Kunden samt att dra tillbaka redan publicerade Serviceelement för det fall dessa står i strid mot lagstiftning, allmänna föreskrifter, rättigheter för tredjeman eller god moral ("Olagligt Innehåll"). Detsamma gäller om hyperlänkar i Kundens Serviceelement direkt eller indirekt leder till sidor innehållande Olagligt innehåll. Kundens betalningsskyldighet påverkas ej av detta. Jobbdirekt skall endast vara skyldigt att avlägsna Olagligt innehåll som bryter mot lagbestämmelser och/eller på Kundens begäran. Kunden åtar sig att omedelbart efter anmodan befria Jobbdirekt från ansvar och hålla Jobbdirekt skadelöst avseende samtliga betalningskrav och rättsliga kostnader åsamkade av Olagligt innehåll eller annat lagbrott orsakat av Kunden. 6.5 Olagligt Innehåll enligt 6.4 omfattar, men är inte begränsat till, Serviceelement som inte uppfyller följande krav: • Om ett konsultuppdrag eller frilansuppdrag är utannonserat måste det uttryckligen anges att arbetet är ett konsultuppdrag eller ett frilansuppdrag. • Om kandidaten måste betala eller göra investeringar (inklusive utbildningsavgifter och/eller resekostnader) måste det klart och uttryckligen anges i Serviceelementet. Samma gäller om provision utbetalas för att locka till sig nya medlemmar till en sekt eller annan likande sluten krets. • Serviceelement måste vara hänförlig till en specifik tjänst eller arbete. • Annonser om klubbmedlemskap och ponzi planer, pyramidspel eller likande är inte tillåtet. • Serviceelement måste specificera arbetets befattning korrekt och får inte vara vilseledande. • Webbsidor som det länkas till måste uppfylla gällande lag. • Serviceelement får inte bryta mot diskrimineringslagstiftning. 6.6 Jobbdirekt ansvarar inte för från Kunden mottagen data, texter för annonser eller för därtill hörande lagringsmedia, och är inte heller skyldigt att bevara eller återlämna sådant material till Kunden. 6.7 Jobbdirekt har rätt att utnyttja ställföreträdande ombud. 6.8 Kunden är ansvarig för konfigurering och iordningsställande av sin tekniska infrastruktur i enlighet med högsta tekniska standard så att den varken kommer att utgöra måltavla eller källa till avbrott som kan påverka den Internet-tjänst som Jobbdirekt tillhandahåller eller orsaka problem och fel avseende nätverksdrift i allmänhet. 6.9 Kunden garanterar att allt innehåll, eller delar därav, från Kunden och som publiceras på internet av Kunden eller överlämnas till Jobbdirekt för publicering, inte kränker rättigheter för tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart efter anmodan befria Jobbdirekt från ansvar och hålla Jobbdirekt skadelöst avseende samtliga betalningskrav och rättsliga kostnader åsamkade av Kundens brott mot denna bestämmelse.

7 Immateriella rättigheter.

7.1 Detta kontrakt överlåter inga immaterialrättsliga rättigheter, licens- eller användarrättighet från Jobbdirekt till Kunden. Samtliga Jobbdirekts rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrättigheter, unika databasrättigheter, logotyper, äganderätter eller andra affärsrättigheter) förblir Jobbdirekts egendom utan inskränkningar. 7.2 Allt material och innehåll som publiceras av Jobbdirekt skall anses som immateriella rättigheter tillhörande Jobbdirekt (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrättigheter och unika databas-rättigheter). Från detta görs endast undantag från sådana individuella delar av materialet och innehållet som genom att det framtagits av Kunden eller en tredje part redan omfattas av Kundens eller tredje parts immateriella rättigheter och som ej har modifierats/omarbetats av Jobbdirekt. 7.3 Kunden bekräftar, genom sin beställning av publicering av platsannonser på Internet, att Jobbdirekt är tillverkaren av databasen för sådana platsannonser och därigenom ensam innehar databasrättigheterna till Kundens platsannonser som publiceras av Jobbdirekt i databasen. 7.4 Kunden har ansvaret för att säkerställa att det innehåll som skall publiceras står i överensstämmelse med tryckfrihetslagstiftning, konkurrenslagstiftning och andra tillämpliga bestämmelser och föreskrifter. 7.5 Kunden beviljar Jobbdirekt en licens att använda, reproducera och kommunicera Kundens data/innehåll/logotyp/varumärke/(varu-)namn och andra märken till tredje man i syfte att leverera Serviceelementen. Kunden garanterar genom sin beställning att denne köpt eller på annat sätt förvärvat samtliga nödvändiga användarrättigheter, upphovsrätter liksom underordnade upphovsrätter som krävs för att Jobbdirekt skall kunna leverera Serviceelementen (inkluderande men ej begränsat till publicering av Kundens data och innehåll på internet).

8. Garanti

8.1 Jobbdirekt ska efter bästa förmåga tillhandahålla Serviceelement som de beskrivs i relevant dokumentation. Om Serviceelementen innefattar design av mjukvara, kommer Jobbdirekt efter bästa förmåga designa mjukvara som är fri från fel. Kunden är medveten om att det, enligt nuvarande tekniska standards, inte är möjligt eller ekonomiskt försvarbart att designa ett program helt fritt från fel. 8.2 Kunden åtar sig att tillhandahålla all information och annan dokumentation som krävs för att uppnå de syften som anges i kontraktet. Detta innefattar särskilt utgivande av annonstext och layout i digital form. Detta innefattar även Kundens skyldighet att omedelbart informera Jobbdirekt om ett av Serviceelementen blivit inaktuella. Kunden är vidare skyldig att uppfylla de krav för samarbetet som anges i tillämpliga Tillägg till Allmänna bestämmelser eller, när de finns tillgängliga, de krav som anges i produktbeskrivningarna för de olika Serviceelementen. Om dessa krav inte uppfylls i tid, ska motsvarande förlängning ske för Jobbdirekts tid för prestationen.

9. Ansvar

9.1 Kunden måste skriftligen framställa klagomål avseende fel i Serviceelement inom skälig tid, men inte senare än sju (7) dagar från den dag som Serviceelementet var publicerat. 9.2 Jobbdirekt har, efter klagomål från Kunden, rätt att vidta rättelse av fel i Serviceelement. Kunden är under sådana förhållande berättigad till en förlängd publiceringsperioden av Serviceelementet motsvarande den tid som felet existerar. 9.3 Om Serviceelement inte är publicerat på Internet inom avtalad tid, och om Jobbdirekt är ansvarigt för dröjsmålet, är Kunden berättigad till en förlängd publiceringsperiod motsvarande dröjsmålet. 9.4 Kunden har ingen rätt till ersättning för förluster om rättelse av felet är möjligt enligt punkt 9.2. 9.5 Jobbdirekts totala ansvar under detta avtal är begränsat till direkta förluster och ska inte i något fall överstiga 5 % av den summa som Kunden har betalat för det aktuella Serviceelementet. 9.6 Jobbdirekt är inte ansvarigt för: 9.6.a. Riktigheten av den information som publicerats av Jobbdirekt på begäran av Kunden eller Sökande. Jobbdirekt ska inte vara ansvarig för påståenden som ges i informationen. 9.6.b. Tredje mans prestation, som Kunden har anlitat för att uppfylla skyldigheterna i dessa Allmänna villkor och bestämmelser. 9.6.c. För något fall av force majeure så som det anges i punkt 10 nedan. 9.6.d. För ett minimum antal ansökningar eller att kandidaternas ansökningar på Kundens arbetsannons håller en viss kvalité. 6.6.e. För investeringar som gjorts av Kunden i förhållande till avtalet och förväntade minsta antal sökande. 9.7 Om Serviceelement som överenskommits kränker tredje mans rätt, kan Jobbdirekt, på egen bekostnad, antingen ändra sådant Serviceelement för att undvika sådan begränsning eller erhålla nödvändigt tillstånd för att använda sådant Serviceelement i enlighet med tredje mans rätt. Dessa åtgärder bör inte resultera i att funktionaliteten av Serviceelementet blir orimligt begränsad för Kunden. Om Kunden blir medveten om tredje mans rätt, är Kunden skyldig att omedelbart skriftligen informera Jobbdirekt om detta.

10. Force majeure

Jobbdirekt är inte ansvarig enligt detta avtal i den utsträckning uppfyllandet av avtalet hindras av force majeure. Om Jobbdirekt är hindrad att utföra sin skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure under mer än två månader, ska Kunden vara berättigad till att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ingen av parterna har något ansvar gentemot den andra när avtalet sagts upp som ett resultat av force majeure. Force majeure innebär, men är inte begränsat till: kring, brand, terroristattacker, serverkollapser som är utanför Jobbdirekt kontroll eller orsakad av otillräcklig informations infrastruktur eller bristfällig mjukvara eller hårdvara hos Kunden, avbrott i telekommunikationens nätverk etc.

11 Konfidentiellt material

11.1 Jobbdirekt skall behandla all information som levereras i enlighet med detta kontrakt som konfidentiell om denna märkts "konfidentiell". Denna skyldighet för Jobbdirekt skall fortsatt gälla även efter det att kontraktstiden löpt ut. 11.2 Vid godtagande av offerten överenskommer båda parterna att ömsesidigt efterkomma alla tillämpliga lagar rörande integritet och bearbetning av personuppgifter. 11.3 I enlighet med lagstiftningen avseende behandling av personuppgifter informeras Kunden om att Jobbdirekt lagrar personuppgifter i maskinläsbar form och använder uppgifterna i det syfte som anges i detta kontrakt. 11.4 Det är Kundens ansvar att behandla alla ID, lösenord, användarnamn och andra säkerhetsarrangemang som tillhandahålles för utnyttjande av tjänsten med nödvändig omsorg och försiktighet samt att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtages för att hålla dessa hemliga, skyddade, liksom att de används på ett korrekt sätt och ej avslöjas för obehöriga. Kunden kommer att hållas ansvarig för eventuellt utnyttjande av dennes lösenord eller användarnamn av tredje part, såvida Kunden ej företer bevis att tillgången till sådant lösenord eller användarnamn för sådan tredje part ej har möjliggjorts genom Kundens försorg och att orsaken till att sådan access erhållits ligger utanför Kundens kontroll. Kunden måste omedelbart informera Jobbdirekt om det är troligt eller blivit känt att någon obehörig använder Kundens lösenord eller användarnamn, eller om de används eller det är troligt att de skall användas obehörigen. I händelse av brott mot någon av Kundens väsentliga förpliktelser i enlighet med detta kontrakt, speciellt avseende men ej begränsat till överträdelse av någon förpliktelse som anges i denna punkt, äger Jobbdirekt rätt att utan föregående avisering att omedelbart avbryta tillhandahållandet av sina tjänster utan att frigöra Kunden från betalningsansvar.

12 Kontraktsperiod

12.1 Detta kontrakt skall träda ikraft den dag Jobbdirekt mottager ett underskrivet exemplar av kontraktet. Kontraktsperioden som stipuleras däri skall börja med publicering av det första Serviceelementet. Om Kunden är ansvarig för försening av sådan publicering av det första serviceelementet, skall kontraktet senast börja löpa 14 dagar efter det att Jobbdirekt mottager det underskrivna kontraktet. Detta kontrakt upphör automatiskt sedan den överenskomna kontraktsperioden löpt ut, såvida inte annat anges i nedanstående Tillägg till villkor och förutsättningar. 12.2 Serviceelement kan endast beställas under den överenskomna kontraktsperioden. Kundens rätt att beställa Serviceelement som ej begärts före utgången av kontraktsperioden skall upphöra vid utgången av kontraktsperioden.

13 Övrigt

13.1 Svensk lagstiftning gäller exklusivt för detta kontrakt. Tingsrätten i Stockholm skall ha den exklusiva jurisdiktionen för tvister som kan uppstå ur detta kontrakt. 13.2 Fullgörelseorten för samtliga prestationer och juridiska förpliktelser mellan Jobbdirekt och Kunden skall anses vara Stockholm.

Tillägg till Allmänna bestämmelser avseende annonser

Dessa "Tilläggsvillkor avseende platsannonser, banners och företagspresentationer ("Annonser")" gäller i tillägg till "Allmänna bestämmelser " och har företräde framför dem.

1 Beskrivning av tjänsten

1.1 Jobbdirekt skall publicera Annonser på internet för Kundens räkning i enlighet med punkten 3 i Allmänna bestämmelser. 1.2 Jobbdirekt är dessutom berättigat till men ej skyldigt att publicera Annonser i andra media, offline eller online, i tryckt form eller vidarebefordra Annonser till tredje part för vidare publicering. Jobbdirekt samarbetar för detta syfte med olika samarbetspartners inom media, och lägger ut Jobbdirekts lediga jobb, eller delar av dem, på andra webbadresser utan att först tillfråga Kunden om särskilt tillstånd. En lista över våra mediapartners kan på begäran erhållas från Jobbdirekt . Jobbdirekt kommer ej att debitera extra för sådana tilläggstjänster. 1.3 Ovanstående beskrivning av tjänsterna är uttömmande.

2 Publiceringens längd

2.1 Om ej annat överenskommits, visas en platsannons under en period av 30 dagar och en banner under 7 dagar.

3 Boxnummerannonser

3.1 Jobbdirekt erbjuder sig att publicera Boxnummerannonser. Ansökningar som inkommer elektroniskt, kommer att vidarebefordras, utan att bearbetas och utan att innehållet kommer att läsas, till en e-postadress hos Kunden. Jobbdirekt ansvarar ej för innehållet i sådana vidarebefordrade ansökningar. Endast ansökningar som inkommer elektroniskt kan vidarebefordras, ej sådana som inkommer på annat sätt. Dessutom kommer ansökningar som flaggats som låsta ej att vidarebefordras. Jobbdirekt förbehåller sig rätten att radera ansökningar med uppenbart Olagligt innehåll (enligt beskrivningen i punkten 6.4 i Allmänna bestämmelser ). Kunden är skyldig att behandla boxnummerannonser enligt lokal lagstiftning och enligt de föreskrifter som gäller rörande datasäkerhet samt behandling av personuppgifter. Kunden skall omedelbart efter uppmaning hålla Jobbdirekt skadeslöst mot alla krav från tredje part och som uppstår till följd av Kundens underlåtenhet att uppfylla gällande lagstiftning och bestämmelser rörande datasäkerhet.

4 Övrigt

4.1 Kunden görs uppmärksam på och bekräftar att Jobbdirekt inte har möjlighet att förhindra ej godkänd publicering av platsannonser från tredje part. Jobbdirekt skall dock, med beaktande av tekniska och juridiska begränsningar, göra sitt yttersta för att förhindra sådan ej godkänd publicering. 4.2 Kunden skall härmed till Jobbdirekt överlåta alla eventuella ägarrättigheter som kan finnas avseende multipla Annonser levererade till Jobbdirekt för publicering. Kunden bekräftar särskilt att det är Jobbdirekt som är tillverkaren av databasen för sådana platsannonser och ensamt innehar databasrättigheterna till Kundens platsannonser som av Jobbdirekt publiceras i databasen. 4.3 Ett erbjudande från Jobbdirekt beträffande ett lägre pris än det som anges i prislistan är endast giltigt för den specifika Kunden samt under de speciella förutsättningar som gäller för det erbjudande som lämnades av Jobbdirekt . Det är ej giltigt för en Kund som vill att en tredje part, t.ex. en förmedling, skall representera Kunden i dennes ställe. 4.4 Överföring av ett Annonskontrakt ("Återförsäljning") till tredje part kräver föregående medgivande från Jobbdirekt.