Vi är intresserade av dig som chef!

Västra Götalandsregionen
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, t h, tillsammans med Västra Götalandsregionens Unga rådgivare.

Hos oss kan chefen göra skillnad

Att vara chef i offentlig sektor är stimulerande, utvecklande och utmanande. Uppdraget ger möjlighet att arbeta med områden som är viktiga för alla människor.
- Att ”göra skillnad” för våra patienters, kunders och invånares vardag är viktiga drivkrafter för mig. För att öka Västra Götalandsregionens möjligheter att rekrytera, utveckla och behålla våra kompetenta chefer behövs ett målinriktat och strategiskt arbete med chefsförsörjning och ledarutveckling. Det är också angeläget att lyssna på vad de unga medarbetarna har för förväntningar på sin arbetsplats och cheferna i framtiden.

Västra Götalandsregionens (VGR) chefskriterier beskriver fyra beteenden och kompetenser som chefer ska visa i sitt chef- och ledarskap: det ska baseras på regionens värdegrund, det ska vara mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat. Dessa kriterier utgör den röda tråden inom chefsförsörjningen och är grunden för arbetet med att identifiera framtida chefer, rekrytera chefer, utvärdera resultat och att utveckla chefers kompetenser. Vad som har diskuterats mer på senare år är organisationsstrukturer och chefers förutsättningar att kunna utföra ett gott arbete som chef.

- Min förhoppning är att bra chefer med goda förutsättningar att verka som chef och systematisk chefsutveckling ska göra VGR ännu mer attraktiv som arbetsgivare, säger Ann-Sofi Lodin.

Därför en chefsförsörjningsprocess

- En fungerande chefsförsörjningsprocess är av strategisk vikt - särskilt för en stor och komplex organisation som VGR, säger personaldirektör Karin Odhnoff. Rekrytering är en viktig del av processen och är en stor investering för att skapa en framgångsrik verksamhet. Matchningen mellan kravprofil och sökande är oerhört viktig. Vilka förutsättningar gäller, vilka kompetenser och egenskaper behövs på den lediga chefsposten? Har man klart för sig vad man letar efter, så är det större chans att hitta det, säger Karin Odhnoff.

-Vi arbetar systematiskt genom vårt Assessment Center där vi identifierar chefstalanger. Med hjälp av VGR:s chefkandidatprogram förbereds dessa för chefsrollen.
De organisationer som systematiskt spanar efter chefstalanger innanför de egna väggarna, ger medarbetarna en chans att utvecklas och växa på hemmaplan samt har större chans att behålla sina chefstalanger.

Återkoppling och utveckling av chefens ledarskap

Gunilla Jansson, Verksamhetschef, utsedd till Årets chef 2013 i Västra Götalandsregionen
- Tydliga förväntningar och krav på chefskapet underlättar bedömningen av resultaten. Den viktigaste återkopplingen sker i utvecklingssamtal med närmaste chef. Fortlöpande feedback från överordnad chef om vad som går bra och vad som kan utvecklas är också en del i återkopplingen. Som chef är det viktigt att du tar tillvara möjligheter till egen utveckling. Organisationen har ett ansvar för att inte lämna sina chefer utan stöd. Man måste få näring för att utvecklas. Det är särskilt viktigt då chefer påverkar både medarbetare och verksamhet i hög utsträckning. Introduktion, utvecklingsprogram, mentorskap, nätverk, handledning och coaching - verktygen är många. Det är viktiga verktyg för att kunna verka och utvecklas i sitt ledarskap och att överordnad chef ger utrymme som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Det är inspirerande, utmanande och spännande att verka som chef i VGR.
Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.