Vi är intresserade av dig som chef!

 
Att vara ledare inom Västerås stad innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta medarbetare i verksamheter som har stor påverkan på och betydelse för människors vardag.


Som ledare måste du vara bra på att skapa relationer genom att föra dialog och ha förståelse för allas olika förutsättningar.


En ledare inom Västerås stad ska ha en förmåga att leda och hantera förändring och effektivisering av det dagliga arbetet.

 

Möt en av våra ledare - Marie Brandstedt:

För 11 år sedan upptäckte jag byggnadsteknikens roliga värld, och där började jag min resa. Jag ville först bli arkitekt och skapa fantastiska byggnader. Under min utbildning passade jag på att jobba extra ute på byggarbetsplatsen. Där fastnade jag istället för att få vara delaktig i produktionen – ett annat sätt att vara med och skapa våra byggnader.

Efter 3 år utbildning gick jag ut i världen som byggnadsingenjör – med en möjlighet att få vara med i byggskedet från start och mål.

Idag har jag jobbat på Fastighetskontoret, Västerås Stad i 9 år. I min nuvarande roll som avdelningschef för projekt- och bygg på Fastighetskontoret i Västerås ansvarar jag för budget samt byggnation av de fastigheter som ägs av staden samt stöttar mina medarbetare i deras pågående byggprojekt. På avdelningen är vi fem projektledare, en byggsamordnade samt en cad administratör men vi har kollegor på förvaltningen inom brand, säkerhet, energi och installation. Alla är delaktiga från det att första strecket ritas till att det står en byggnad i full drift.

På byggarbetsplatserna kan allt hända och det gäller att kunna ta rätt beslut, snabbt. Främst för att upprätthålla en god ekonomi men det är även mycket viktigt att tänka på arbetsmiljön för de som bygger, samt de som senare skall verka i lokalen. Du måste även fundera på vilka material vi använder i byggnaden för att eftersträva så liten miljöpåverkan samt så god energieffektivt som möjligt. Staden har höga krav på våra fastigheter och det är vår uppgift att se till att detta uppnås.

Att arbeta för Västerås stad har gett mig en otrolig möjlighet att få vara med och skapa vår stad. Under de första 7 åren som jag själv var byggprojektledare, där jag drev egna byggprojekt inom allt från nybyggnation av skola åk f-6 och ombyggnation på SOS alarm till mindre ombyggnationer på våra badhus. Eftersom staden äger så många olika fastigheter får du vara med inom alla skeden och träffa nästintill alla yrkeskategorier samtidigt som du har ständig närhet till att möta kunder och uppdragsgivare.

Min resa har varit helt fantastisk, lärorik och slitsam men värd varenda minut och då det alltid kommer nya lösningar och material blir du aldrig helt fullärd inom byggbranschen.

Västerås stad söker nya ingenjörer, vi har precis anställt en brandingenjör och aktuellt är just nu Inneklimat- och energiingenjörer. Som Fastighetskontor åt Västerås stad är det viktigt att vara med i utvecklingen. Här finns det stor kompetens inom alla discipliner såväl miljö som bygg, el, vvs och energi. Det är här du får se en stad bildas, komma med idéer och lösningar för att skapa de bäst, möjliga ytor för våra västeråsare. Stora, som små.

Riktade satsningar mot framtidens ledare
Kommunen har för avsikt att jobba med fördjupad introduktion för vissa tjänster som vi behöver rekrytera framöver. Detta fungerar som en intern utbildning med kurser i bland annat projektledning och personlig kommunikation. Det ska genom detta bli lättare att bygga ett internt nätverk och utnyttja de synergier som finns inom kommunen.

Det är mycket troligt att de medarbetare som genomgår fördjupad introduktion i framtiden kommer att verka i en ledarbefattning inom staden. På grund av pensionsavgångar väntar en generationsväxling och vi kommer att anställa cirka 1 000 medarbetare per år. Västerås stad kommer därför att ha flera intressanta och meningsfulla chefsjobb att erbjuda de närmaste åren.

Vi hoppas i och med detta kunna locka fler medarbetare från storstadsregionerna. Vi har en expansiv arbetsmarknad och här bygger du din kompetensbas snabbare än inom andra organisationer, eftersom du snabbt kommer in och får ett helhetsansvar.

Lediga jobb
Läs mer på www.vasteras.se/omvasteras/jobbaivasterasstad/Sidor/jobbaivasteras.aspx 

Vår Ledarfilosofi:
Ledarskapet i Västerås stad utgår från alla människors lika värde och en syn på människan som aktiv, ansvarstagande och lärande. Ett gott ledarskap främjar hållbara samarbetsrelationer, hälsa och utveckling.

Jag bidrar till god förståelse 
Stolthet växer ur förståelse av uppdraget och känslan av att göra verklig nytta.
Jag bidrar till allas förståelse av uppdraget, organisationen och händelser i omvärlden som påverkar.  

Jag bidrar till ansvar och tillitsfulla relationer
Relationer av tillit skapar framgång.
Jag verkar för en ansvarsfull kultur som välkomnar initiativ och inflytande.
Jag visar omtanke och ger stöd och vägledning.

Jag bidrar till att frigöra drivkrafter
När människors inre drivkrafter frigörs föds engagemang, energi och kreativitet.
Jag inspirerar till ett öppet och intellektuellt stimulerande klimat som värdesätter andras idéer och ger mod att testa det ännu oprövade.

Jag är en förebild
Ett etiskt förhållningssätt innebär medvetna val som tål och välkomnar insyn.
Jag är genuint öppen och respektfull samt hederlig i handläggning och i hushållning av resurser. Jag lever de värden som kännetecknar Västerås stad.

Film:
Du är en del av vår vardagVår vision och vår strategiska plan


Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.