Vi är intresserade av dig som chef!

Vill du vara med där det händer?

Huddinge är en stor och växande Stockholmskommun med 6 500 medarbetare och mer än 100 000 invånare. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare, oavsett om du är lärare, ingenjör, socialsekreterare eller chef.

Huddinge kommun står mitt i många spännande utmaningar. Vi arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Nya stadskärnor byggs och de som bor i kommunen ska ha god tillgång till skola och omsorg. Som chef i Huddinge har du det viktiga uppdraget att leda verksamheten mitt i dessa utmaningar.

Chefer i Huddinge kommun får olika möjligheter att utveckla sitt ledarskap. Alla chefer certifieras i arbetsmiljö och erbjuds såväl ledarskapsutveckling som utbildningar inom rekrytering, rehabilitering, arbetsrätt och så vidare. Nya chefer får också en kommungemensam chefsintroduktion.

Ledarskapsutveckling

Under 2016 implementeras en ny ledarskapsmodell för kommunens 300 chefer. I personalpolicyn beskrivs bland annat vår syn och våra förväntningar på ledarskap.

Ur policyn:

"Ledarskapet i Huddinge kommun präglas av förmåga att omsätta beslutade politiska mål till god verksamhet med fokus på kommuninvånarna.  Chefer i Huddinge kommun är goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden. Chefer driver aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ledarskapet främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och att goda idéer tas tillvara. I ledarskapet ligger ansvaret för uppföljning, återkoppling och att ge medarbetare stöd och möjligheter till utveckling."

Möt en av kommunens chefer inom socialt arbete

Kommunikation är en central del i gott ledarskap, tycker Ali Shahnazi-Nia.

– Det jag uppskattar mest i min roll som enhetschef är dialogen med medarbetarna, säger han. 

Ali Shahnazi-Nia arbetar som enhetschef inom försörjningsstöd. För honom innebär ledarskap att ha en tydlig dialog med medarbetarna och en samsyn, både vad gäller målet och vägen dit.

– En bra chef har stora öron, det vill säga lyssnar mycket. Det är viktigt att man som chef ställer frågor och försöker ta reda på vad medarbetarna tycker, inte gissa sig till saker och ting. Man måste ha medarbetarna med sig för att det ska bli bra och inte förhasta sig utan låta medarbetarna mogna in i förändringen, säger Ali.

Förutom att lyssna är det även viktigt som chef att kunna återkoppla till sina medarbetare och ge dem tid att stanna upp och reflektera.

– Varje medarbetare ska känna att hon eller han gör skillnad. Det är det som skapar meningsfullhet i arbetet och en god arbetsmiljö. Jag försöker att ofta ge mina medarbetare feedback på deras arbete och jag vill att de ska känna att deras arbetsinsats gör skillnad, säger Ali.

Trots att Huddinge kommun är geografiskt stort känns det att det finns en närhet i organisationen.

– Något som är positivt med att jobba i och för just Huddinge kommun är att man inte är anonym, utan arbetet man utför syns och uppskattas. Vi har en nära kontakt både mellan verksamheter och mellan chefer och olika chefsnivåer.

 

Arbeta i Huddinge kommun

Följ Huddinge kommun på LinkedIn

Vi söker chefer och ledare löpande. Våra lediga tjänster hittar du här:

Inga jobb för stunden.