Störst på chefsjobb
 • Jusektidningen
 • Ingenjörsguiden
 • Karriärjobb
 • Ledarna
 • Jusektidningen
 • Ingenjörsguiden
 • Karriärjobb
 • Ledarna
LNU

Doktorander i naturvetenskapens didaktik

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för Kemi och Biomedicin ingår i Centrum för naturvetenskapens didaktik vid Linnéuniversitetet. Vid centrum för naturvetenskapens didaktik bedrivs forskning i naturvetenskapens didaktik med fokus på begreppsbildning, meningsskapande & kommunikation i klassrummet. Vid centrum för naturvetenskapens didaktik är 13 personer verksamma varav två professorer, tre docenter, fyra seniora forskare samt fyra doktorander.

Arbetsbeskrivning
De två aktuella tjänsterna är nära sammanlänkade och ingår i ett större projekt där progressionen i lärandet studeras i syfte att utveckla kunskap om elevers lärande av komplexa samband för att kunna utveckla undervisning och lärarutbildning i naturvetenskapliga ämnen. Mer specifikt har tjänsterna följande inriktningar:

 1. Hur använder elever i år 4 - 6 visuella representationer för meningsskapande kring naturens kretslopp, dnr
 2. Hur använder elever i år 7 - 9 visuella representationer för meningsskapande kring naturens kretslopp, dnr

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som

 • Avlagt examen på avancerad nivå på grundlärar- eller ämneslärarprogrammet, eller motsvarande.
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet avser

 • Godkända kurser inom naturvetenskap och naturvetenskapernas didaktik om 30 hp eller motsvarande
 • Ett individuellt arbete om 15 hp eller motsvarande
 • God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder  

Sökandes dokumenterade ämneskunskaper, examen och yrkesverksamhet med relevans för forskningsområdet, den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teoribildning och metod samt den sökandes analytiska förmåga. 
Vid urvalet tillmäts ett väl genomfört examensarbete och/eller erfarenhet av forskning vikt.

Ämnesområde för befattningen: Naturvetenskapens didaktik
Placeringsort tillsvidare: Kalmar

Antal: 
2

Kontaktpersoner:
Professor Mats Lindahl tfn 0480-44 73 39 (
mats.lindahl@lnu.se)
HR partner Christian Andersson (christian.andersson@lnu.se
)                                                                   
Fackliga företrädare nås genom universitetets växel, 0772-28 80 00

Ansökan
Du gör din ansökan på 
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/ Sista ansökningsdag är 30:e April, 2018. Ansökan skall innehålla en kortfattad beskrivning av dig själv och vad du är intresserad av, en motivering till varför du vill genomgå forskarutbildning, styrkt meritförteckning, kopior av betyg, rekommendationsbrev, namn och adress till två referenspersoner (inklusive telefon och e-mail), kopia på examensarbete (motsvarande) och eventuella publikationer.

 Ansök nu

; ;